รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการรายงานที่ Bitkub แสดงข้อมูลปัญหาการใช้บริการ ซึ่งหมายรวมถึง ข้อมูลความขัดข้องของระบบที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ข้อมูลข้อร้องเรียนแยกตามประเภทข้อร้องเรียน และข้อมูลแนวโน้มเรื่องร้องเรียน โดยทางบริษัทได้นำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ
หมายเหตุ : รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการนี้จะเริ่มเผยแพร่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป
icon-chart
ไม่พบข้อมูล