ACCOUNT VERIFICATION
พาสปอร์ต
0%
รูปถ่ายเซลฟี่
0%
SUITABILITY TEST
  FATCA
  คุณยืนยันว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นความจริงและสอดคล้องกับสถานะของท่าน
  ส่วนที่ 1: สถานะของลูกค้า
  • ท่านไม่ใช่พลเมืองอเมริกัน
  • ท่านไม่ใช่ผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด)
  • ท่านไม่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา
  • ท่านไม่ได้เกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา)
  • ท่านไม่มีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา
  • ท่านไม่มีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
  • ท่านไม่มีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด แต่เพียงที่อยู่เดียวซึ่งเป็นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือสำหรับการส่งต่อ
  • ท่านไม่มีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่อาศัยเพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
  • ท่านไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
  ส่วนที่ 2: การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
  • ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์ครบถ้วน
  • ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทมีสิทธิในการใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ที่จะยุติการให้ดำเนินธุรกรรม การให้บริการ หรือ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่า ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  • ท่านตกลงจะแจ้งให้บริษัท ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ บริษัท ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
  • ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจอย่างเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ที่จะยุติการให้บริการกระเป๋าเงิน (wallet)/ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัทเห็นสมควร
  ส่วนที่ 3: การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี
  ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ บริษัท ในการดำเนินการดังต่อไปนี้
  • เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่บริษัท บริษัทในเครือของบริษัท และ/หรือ บริษัทตัวแทน และ/หรือ สถาบันการเงินอื่น เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงินของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบริษัท ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจ ที่บริษัท บริษัทในเครือของบริษัท และ/หรือ ตัวแทน และ/หรือ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS อาจต้องดำเนินการเปิดเผย ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่าง บริษัท กับหน่วยงานเก็บภาษีอากรดังกล่าว
  • ให้บุคคล หรือ หน่วยงานอื่น ใช้เอกสารข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/การหักภาษี ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสารฉบับนี้และเอกสารที่อ้างถึง) ได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายการฟอกเงิน) เสมือนหนึ่งว่า ท่านได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวด้วยตนเอง และ บุคคลผู้ได้รับข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ต่อเนื่อง ภายใต้ กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง